AKTUELLT

 

Årets biblioteksersättningar beräknade 

2022-09-27   | Författarfonden har slutfört undersökningen av utlåning och referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2021, för fastställande av årets individuella biblioteksersättningar. I dagarna skickar vi ut preliminärbesked till 3 825 mottagare (eller deras arvingar) och ber mottagarna kontrollera/meddela konto.

Utlåningen har minskat kraftigt till år 2021. Antalet mottagare blir färre, eftersom fler upphovsmän hamnar under den gräns på 2 000 lån som berättigar till ersättning. Ersättningen per utlån ökar dock relativ kraftigt, från 1 kr och 15 öre till 1 kr och 20 öre (hälften för översättningar), varför det genomsnittliga beloppet per mottagare ändå ökar försiktigt till ca 15 900 kr.

Totalt utbetalas i mitten av oktober individuell biblioteksersättning på 60,9 milj. kr. Till detta kommer tillägg till 162 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt ca 47,5 milj. kr. När ersättningarna betalats ut, kommer vi också att presentera sedvanlig utlånestatistik: dels en lista med de mest utlånade titlarna på folk- och skolbiblioteken, dels en lista med de 200 mest utlånade författarna.

Läs mer om de individuella ersättningarna »
Läs mer om utlåneundersökningarna »

 

 

 

Ansökningstider hösten 2022

2022-09-21  | Aktuella ansökningstider:

Målinriktade arbetsstipendier för scendramatiker
Sista ansökningsdag: 3 oktober.
Läs mer om höstens utlysning och gå vidare till ansökan »

Dramatikerstöd (för beställning av nyskriven dramatik)
Sista ansökningsdag: 3 oktober.
Läs mer om dramatikerstöd »

Bidrag för internationella utbyten/resor
Kan sökas löpande under året. Nästa ansökningsfrist: 1 november.
Läs mer om bidrag för internationella utbyten/resor »

Ansökningsperioden för arbetsstipendier m.m. till litterära upphovsmän och kulturjournalister stängde den 20 september. Beslut meddelas samtliga sökande den 9 december 2022.

Samtliga ansökningstider och beslutsdatum hösten 2022 (pdf)

 

 

Vårens beslut om arbetsstipendier m.m.

2022-06-03 | Författarfonden har nu beslutat om fördelning av särskild biblioteksersättning och arbetsstipendier av olika storlek och längd. Totalt hade 1 043 författare, översättare, tecknare och fotografer ansökt i vårens omgång; av dem kunde 161 st. (15%) beviljas någon form av arbetsstipendium eller särskild biblioteksersättning.

Beviljade arbetsstipendier m.m. våren 2022 (pdf)

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att infalla 20 augusti - 20 september 2022. Då kommer även att utlysas och beviljas stipendier som kan sökas också av kulturjournalister. Särskild biblioteksersättning kommer dock att utlysas till ansökan nästa gång först till våren, d.v.s. 1 februari - 1 mars 2023.

 

 

Beviljat till teatrar och dramatiker/manusförfattare

2022-05-13  | Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond har beslutat om fördelning av dels dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik, dels arbetsstipendier till enskilda dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik. Av totalt 32 sökande teatrar kunde 17 st. beviljas dramatikerstöd. Av totalt 155 sökande dramatiker/manusförfattare kunde 49 st. beviljas något stipendium.

Beviljade dramatikerstöd våren 2022

Beviljade stipendier till dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik (pdf)

Dramatikerstöd till teatrar fördelas nästa gång hösten 2022 (sista ansökningsdag: 3 oktober). Under samma ansökningsperiod kommer dramatikerrådet också att till ansökan utlysa ett begränsat antal målinriktade arbetsstipendier till scendramatiker. Syftet med dessa stipendier är att de ska ge dramatiker möjlighet att på eget initiativ kunna arbeta framåtsyftande och koncentrerat med en enskild pjäsidé utan att ett verk beställts eller ännu förankrat hos en teater.

Läs mer om stipendier och stöd till dramatiker »

Ordinarie arbetsstipendier till dramatiker/manusförfattare fördelas nästa gång våren 2023.

 

 

 

Fördelning av krisstöd februari 2022

2022-02-16  | Författarfonden har tilldelats 30 milj. kr ur ett nytt statligt krispaket för kulturen, för snabbast möjliga fördelning av stipendier till författare och andra litterära upphovsmän med anledning av de ekonomiska konsekvenser covid‑19 medfört.

De extra anslagna medlen kommer att fördelas genom tilläggsbeslut till ca 1 500 mottagare, baserat på tidigare stipendiebeslut våren 2020 till hösten 2021. Ett belopp på ca 20 000 kr per mottagare fördelas till de författare och andra litterära upphovsmän som erhållit minst ett stipendium i någon av de sju omgångar där anslagna extra-medel utgjort del av stipendieutbudet. Undantag görs för innehavare/mottagare av vissa andra stipendier m.m. under tidsperioden.

Läs mer om fördelningen av tilläggsstipendier ur krispaketet (pdf)