AKTUELLT

 

Beviljat till teatrar och dramatiker

2022-11-10  | Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond har beslutat om fördelning av dels dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik, dels målinriktade arbetsstipendier till enskilda scendramatiker för koncentrerat arbete med en enskild pjäsidé. Av totalt 23 sökande teatrar kunde 15 st. beviljas dramatikerstöd. Av totalt 97 sökande dramatiker kunde 17 st. beviljas stipendium.

Beviljade dramatikerstöd hösten 2022

Beviljade målinriktade arbetsstipendier till dramatiker hösten 2022 (pdf)

Dramatikerstöd till teatrar fördelas nästa gång våren 2023 (sista ansökningsdag: 15 mars). Troligen utlyses till våren (samma sista ansökningsdag) också dramatikerrådets ordinarie arbetsstipendier till dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik.

Huruvida dramatikerrådet under år 2023 kommer att fördela även särskilda målinriktade arbetsstipendier beror på kommande anslagstilldelning till författarfonden/dramatikerrådet. Stipendierna fördelades i år med stöd av särskilda medel för återstart, och utformades delvis för att i pandemins efterföljd komplettera ordinarie utbud när programläggningen förskjutits, det bildats köer på teatrarna och beställningarna minskade i antal.

Läs mer om stipendier och stöd till dramatiker »

 

 

 

Sök bidrag för internationellt utbyte

2022-10-13  | Pandemin och spridningen av covid-19 försämrade kraftigt möjligheterna till internationella utbyten och samarbeten för alla litterärt yrkesverksamma.

Författarfonden ser gärna att det internationella utbytet tar fart igen, och efter åren med pandemin vill vi särskilt betona möjligheten att söka för internationella utbyten och aktivt samarbete med andra litterärt eller konstnärligt verksamma, över språk- eller kulturgränser. Sådana utbyten prioriteras särskilt, även om det fortsatt är möjligt att söka bidrag också för enskildas utlandsresor i arbets- eller studiesyfte.

Nästa ansökningsfrist den 1 november är den sista för året. Nästa års fem ansökningsfrister är planerade till: 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september samt 1 november.

Läs mer om bidrag för internationellt utbyte »

 

 

Årets biblioteksersättningar betalas ut...

2022-10-12 | Författarfonden har slutfört undersökningen av utlåning och referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2021, för fastställande av årets individuella biblioteksersättningar. Under vecka 41 och början av vecka 42 betalar vi ut individuell biblioteksersättning på sammanlagt 60,9 milj. kr till närmare 4 000 mottagare. Till detta kommer tillägg till 162 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt ca 47,5 milj. kr.

Utlåningen har minskat kraftigt till år 2021. Antalet mottagare blir färre, eftersom fler upphovsmän hamnar under den gräns på 2 000 lån som berättigar till ersättning. Ersättningen per utlån ökar dock relativ kraftigt, från 1 kr och 15 öre till 1 kr och 20 öre (hälften för översättningar), varför det genomsnittliga beloppet per mottagare ändå ökar försiktigt till ca 15 900 kr.

Läs mer om de individuella ersättningarna »
Läs mer om utlåneundersökningarna »

 

 

...och topplistorna publiceras

Som ett resultat av våra undersökningar av utlåningen i svenska folk- och skolbibliotek för att beräkna de indviduella biblioteksersättningarna, kan vi också producera en del utlånestatistik: dels en lista med de mest utlånade titlarna på folk- och skolbiblioteken, dels en lista med de 200 mest utlånade författarna. Efter tillgännagivandet av årets nobelpristagare gör vi också en särskild lista över nobelpristagarnas 20 i topp:

Titeltoppen 2021 (pdf)
De mest utlånade författarna 2021 (pdf)
Nobelpristagarnas 20 i topp (pdf)

 

 

Vårens beslut om arbetsstipendier m.m.

2022-06-03 | Författarfonden har nu beslutat om fördelning av särskild biblioteksersättning och arbetsstipendier av olika storlek och längd. Totalt hade 1 043 författare, översättare, tecknare och fotografer ansökt i vårens omgång; av dem kunde 161 st. (15%) beviljas någon form av arbetsstipendium eller särskild biblioteksersättning.

Beviljade arbetsstipendier m.m. våren 2022 (pdf)

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att infalla 20 augusti - 20 september 2022. Då kommer även att utlysas och beviljas stipendier som kan sökas också av kulturjournalister. Särskild biblioteksersättning kommer dock att utlysas till ansökan nästa gång först till våren, d.v.s. 1 februari - 1 mars 2023.