AKTUELLT

 

Sök bidrag för internationellt utbyte

2023-03-20 | Bidrag för internationellt utbyte kan sökas när som helst under året. Kvarvarande ansökningsfrister under år 2023: 1 april, 1 juni, 1 september samt 1 november. Beslut fattas normalt ca 2 veckor efter respektive ansökningsfrist.

Efter åren med pandemin vill författarfonden särskilt betona möjligheten att söka för internationella utbyten och aktivt samarbete med andra litterärt eller konstnärligt verksamma, över språk- eller kulturgränser. Sådana utbyten prioriteras särskilt, även om det fortsatt är möjligt att söka bidrag också för enskildas utlandsresor i arbets- eller studiesyfte.

Läs mer om bidrag för internationellt utbyte och gå vidare till ansökan »

 

 

 

Stipendieberedning pågår

2023-03-20 | Vårens ansökningsperioder för arbetsstipendier m.m. är avslutade.

Sammanlagt inkom 1 118 ansökningar från litterära och bildlitterära upphovsmän, d.v.s. författare, översättare, tecknare och fotografer. Söktrycket är fortsatt högt efter pandemin, samtidigt som utbudet av stipendier är betydligt mindre: ca 120-130 av de sökande kommer att kunna beviljas någon form av stipendium eller liknande.

Beredningen av ansökningarna är påbörjad och kommer att pågå under hela våren. Beslut meddelas samtliga sökande den 2 juni 2023, i första hand per e-post.

Från dramatiker och manusförfattare inkom totalt 174 st. ansökningar. Söktrycket är ovanligt stort samtidigt som antalet stipendier som kommer att kunna beviljas även här är färre än under de senaste åren: ca 25-30 av ansökningarna kommer att kunna beviljas. Beslut är planerat till mitten av maj 2023.

Utöver detta har inkommit 30 st. ansökningar om dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. Här gäller motsatt att söktrycket fortsatt är relativt lågt efter nedgången under pandemin. Ungefär hälften av ansökningarna kommer att kunna beviljas. Beslut om dramatikerstöd är planerat till mitten av april 2023.

 

 

 

Höstens beslut om stipendier

2022-12-08 | Författarfonden har nu efter höstens ansökningsomgång beslutat om fördelning av stipendier av olika storlek och längd: 6 st. tioåriga långtidsstipendier, 10 st. femåriga arbetsstipendier, 23 st. treåriga arbetsstipender samt 170 st. ettåriga stipendier. Totalt hade 1 177 författare, översättare, tecknare, fotografer och kulturjournalister ansökt i höstens omgång; av dem kunde alltså 209 st. (18%) beviljas någon form av stipendium.

Beviljade arbetsstipendier m.m. hösten 2022 (pdf)

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier samt särskild biblioteksersättning till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att infalla 1 februari - 1 mars 2023. Arbetsstipendier som kan sökas också av kulturjournalister kommer dock att utlysas till ansökan nästa gång först till hösten, d.v.s. 20 augusti - 20 september 2023.

Ansökningstider och beslutsdatum våren 2023 (pdf)

 

 

 

Årets biblioteksersättningar betalas ut...

2022-10-12 | Författarfonden har slutfört undersökningen av utlåning och referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2021, för fastställande av årets individuella biblioteksersättningar. Under vecka 41 och början av vecka 42 betalar vi ut individuell biblioteksersättning på sammanlagt 60,9 milj. kr till närmare 4 000 mottagare. Till detta kommer tillägg till 162 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt ca 47,5 milj. kr.

Utlåningen har minskat kraftigt till år 2021. Antalet mottagare blir färre, eftersom fler upphovsmän hamnar under den gräns på 2 000 lån som berättigar till ersättning. Ersättningen per utlån ökar dock relativ kraftigt, från 1 kr och 15 öre till 1 kr och 20 öre (hälften för översättningar), varför det genomsnittliga beloppet per mottagare ändå ökar försiktigt till ca 15 900 kr.

Läs mer om de individuella ersättningarna »
Läs mer om utlåneundersökningarna »

 

...och topplistorna publiceras

Som ett resultat av våra undersökningar av utlåningen i svenska folk- och skolbibliotek för att beräkna de indviduella biblioteksersättningarna, kan vi också producera en del utlånestatistik: dels en lista med de mest utlånade titlarna på folk- och skolbiblioteken, dels en lista med de 200 mest utlånade författarna. Efter tillgännagivandet av årets nobelpristagare gör vi också en särskild lista över nobelpristagarnas 20 i topp:

Titeltoppen 2021 (pdf)
De mest utlånade författarna 2021 (pdf)
Nobelpristagarnas 20 i topp (pdf)