AKTUELLT

 

Vårens beslut om arbetsstipendier m.m.

2020-05-27 | Författarfonden har nu beslutat om fördelning av särskild biblioteksersättning och arbetsstipendier av olika storlek och längd. Totalt hade 947 författare, översättare, tecknare och fotografer ansökt i vårens omgång. Tillgängliga medel tillät att 154 sökande kunde beviljas någon form av arbetsstipendium eller särskild biblioteksersättning.

Beviljade arbetsstipendier m.m. våren 2020 (pdf)

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att infalla 20 augusti - 21 september 2020. Då kommer även att utlysas och beviljas stipendier som kan sökas också av kulturjournalister. Särskild biblioteksersättning kommer dock att utlysas nästa gång först till våren, d.v.s. 1 februari - 1 mars 2021.

Läs mer om författarfondens arbetsstipendier m.m. »

Samtliga ansökningstider och  beslutsdatum hösten 2020 (pdf)

 

 

Beviljade krisstipendier för intäktsbortfall

2020-05-26 | Författarfonden har idag beslutat om de särskilda krisstipendier vilka ska kompensera för intäktsbortfall till följd av effekter av det nya coronaviruset. Sammanlagt inkom 438 st. ansökningar, av vilka 329 st. kunde beviljas. Regeringen ställde sammanlagt 10 milj. kr till författarfondens förfogande för dessa stipendier; hela det beloppet förbrukades för denna fördelning. Maxbeloppet fastställdes till 50 000 kr (104 st. mottagare) och i övrigt användes beloppsnivåerna 30 000 kr (95 st.) och 15 000 kr (130 st.).

Stipendierna har beslutats av rådet för tillfälliga bidrag vid Sveriges författarfond, förstärkt med ytterligare ledamöter för just denna beredning. Stipendier har kunnat fördelas till samtliga yrkeskategorier/genrer inom författarfondens ansvarsområde, d.v.s. aktiva och yrkesutövande författare, dramatiker/manusförfattare, tecknare, fotografer och kulturjournalister samt översättare.Kontakt i Corona-tider

2020-04-24 | Författarfondens kansli arbetar denna vår delvis på distans. Har du svårt att nå oss på telefon är e-post ett bättre alternativ. Antingen på svff@svff.se eller våra personliga adresser enligt principen fornamn.efternamn@svff.se.

Vi ställde in vår planerade fördelning av bidrag för resor/internationella utbyten i april. Samtliga inkomna ansökningar kommer istället att behandlas vid nästa planerade beslutstillfälle den 10 juni, förutsatt att läget då förändrats till det bättre. Du är välkommen att fram till 1 juni komplettera eller korrigera din ansökan, eller återta den om din resa/ditt projekt alls inte kan genomföras. Eventuellt kan alltså även denna fördelning ställas in och skjutas på till efter sommaren (beslut i september).

Vår beredning av alla våra övriga stipendier och stöd påverkas så klart rent praktiskt denna vår, men vi tror ändå att beslut ska kunna fattas som planerat, se ovan.

 

 

Beviljat till teatrar och dramatiker/manusförfattare

2020-05-05 | Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond har beslutat om fördelning av dels dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik, dels arbetsstipendier till enskilda dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik. Av totalt 40 sökande teatrar kunde 14 st. beviljas dramatikerstöd. Av totalt 136 sökande dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik kunde 25 st. beviljas något arbetsstipendium:

Beviljade dramatikerstöd våren 2020 (pdf)

Beviljade arbetsstipendier 2020 (pdf)

Läs mer om stöd och stipendier till dramatiker »

 

 

Om förslaget till nationell biblioteksstrategi

2019-10-17 | Sveriges författarfond har lämnat sina synpunkter på Demokratins skattkammare - Kungl. bibliotekets förslag till nationell biblioteksstrategi. Vi saknar rent allmänt skarpare skrivningar och en tydligare formulerad strategi, men framför allt när det gäller sådant som läsfrämjande insatser, läsningens egenvärde och litteraturens ställning på biblioteken.

Vi är positiva till förslaget om en nationell e-bokslösning, men konstaterar att frågan om dess finansiering delvis lämnas öppen. Författarfonden argumenterar samtidigt för att det nu bör prövas vilken roll en statlig biblioteksersättning kan spela i en kommande helhetslösning för spridning av digitala medier.

Läs yttrandet i sin helhet (pdf)