AKTUELLT

 

Årets biblioteksersättningar utbetalade 

2021-10-25   | Författarfondens undersökning av utlåning och referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2020 har slutförts. I dagarna har vi betalat ut individuell biblioteksersättning på 62,9 milj. kr till ca 4 000 mottagare - upphovsmän och översättare samt ibland deras arvingar. Till detta kommer tillägg till 163 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt ca 47,5 milj. kr.

Läs mer om de individuella ersättningarna »
Läs mer om utlåneundersökningarna »

Som ett resultat av de årliga undersökningarna kan vi också producera en del utlånestatistik: dels en lista med de mest utlånade titlarna på folk- och skolbiblioteken, dels en lista med de 200 mest utlånade författarna. I samband med tillgännagivandet av årets nobelpris brukar vi också publicera nobelpristagarnas 20 i topp.

 


Stipendieberedning pågår

2021-10-05 | Höstens stora ansökningsomgångar är nu avslutade och beredningen har påbörjats.

Totalt inkom 1 235 ansökningar om arbetsstipendier och extra-stipendier till litterära upphovsmän och kulturjournalister. Beredningen kommer att pågå under hela hösten och beslut är planerat till den 7 december 2021.

Höstens stipendieutbud är förstärkt med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medfört för yrkesverksamma författare m.fl. Totalt kommer att kunna beviljas ca 400 arbetsstipendier, varav ungefär hälften kommer utgöras av extra-stipendier på ett något mindre belopp (ca 50 000 kr).

Till dramatikerrådet har inkommit 129 ansökningar. Till dramatiker/ manusförfattare har utlysts endast extra-stipendier på grund av pandemin. Ca 40 stipendier på ca 50 000 kr kommer att kunna beviljas. Beslut är planerat till 1 november 2021.

Även beredningen av dramatikerstöd till teatrar påbörjas nu efter att sista ansökningsdag 1 oktober har passerats. Också här är beslut (med reservation för förändringar) planerat till den 1 november 2021.

 

 

 

 

Bidrag för internationella utbyten/resor

2021-09-20 | Ansökningar om bidrag för internationella utbyten/resor behandlas vid ytterligare ett tillfälle under året, med sista ansökningsdag 1 november (planerat beslut: 16 november). Under år nästa år kommer bidragen för internationella utbyten/resor fortsatt att kunna sökas löpande under året med följande ansökningsfrister: 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september samt 1 oktober. Dessa bidrag är tillgängliga för samliga kategorier av litterära upphovsmän: författare, dramatiker, tecknare, fotografer och kulturjournalister samt översättare.

Läs mer om bidrag för internationella utbyten/resor »

 

 

Överenskommelse om biblioteksersättningen för åren 2022 och 2023

2021-07-02 | Regeringen har den 28 juni 2021 godkänt en överenskommelse om biblioteksersättningens grundbelopp för åren 2022 och 2023. Överenskommelsen har träffats med Sveriges Författarförbund, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund och innebär att grundbeloppet för hemlån av svenskt originalverk höjs med åtta öre till 2 kr för år 2022 och med ytterligare fyra öre till 2 kr och 4 öre för år 2021.

Överenskommelsen innebär att den totala biblioteksersättningen ökar med ca 3,7 milj. kr till 184,8 milj. kr år 2022, och med ytterligare ca 3,7 milj. kr till ca 188,5 milj. kr år 2023.

En del av ökningen går med automatik till höjningar av den individuella ersättningen till drygt 4 000 upphovsmän och översättare, i enlighet med förordningen om Sveriges författarfond. Därutöver skapas visst utrymme för förstärkningar inom ramen för den s.k. fria delen av biblioteksersättningen, d.v.s. för särskild biblioteksersättning, stipendier och bidrag. Den individuella ersättningen ökar med 5 öre till 1 kr och 20 öre år 2022 samt med ytterligare två öre till 1 kr och 22 öre år 2023.

Läs mer om biblioteksersättningen »