AKTUELLT

 

Vårens ansökningsomgångar avslutade

2024-03-19  | Vårens ansökningsomgång för arbetsstipendier m.m. till litterära och bildlitterära upphovsmän och översättare avslutades den 1 mars 2024. Totalt inkom 1 011 ansökningar, av vilka ca 130 st. kommer att kunna beviljas. Beredningen av alla ansökningar har påbörjats och pågår nu intensivt under hela våren. Beslut meddelas den 31 maj 2024.

Ansökningsomgången för dramatiker/manusförfattare avslutades 15 mars. Här inkom 153 ansökningar, av vilka ca 30 st. kommer att kunna beviljas. Dramatikerrådet har också mottagit 29 ansökningar om dramatikerstöd till teatrar, av vilka ungefär hälften kommer att kunna beviljas. Beslut rörande såväl stipendierna som dramatikerstöden är planerade till den 8 maj 2024.

 

 

 

Sök bidrag för internationellt utbyte

2023-03-19 | Nästa ansökningsstopp för bidrag till internationella utbyten/resor är den 2 april 2024. Dessa bidrag kan sökas löpande under året; nästkommande ansökningsfrister under året är 1 juni, 1 september samt 1 november.

Läs mer om bidrag för internationellt utbyte »

 

 

 

Höstens beslut om stipendier

2023-12-08 | Författarfonden har nu efter höstens ansökningsomgång beslutat om fördelning av stipendier: 4 st. tioåriga långtidsstipendier, 9 st. femåriga arbetsstipendier och 19 st. treåriga arbetsstipendier samt 127 st. ettåriga stipendier.

Totalt hade 1 184 författare, översättare, tecknare, fotografer och kulturjournalister ansökt i höstens omgång; av dem kunde alltså 159 st. (14%) beviljas någon form av stipendium.

Det mycket höga söktrycket håller fortsatt i sig på nivåer som under pandemin, samtidigt som antalet stipendier som kan beviljas är långt färre. Den alltid hårda konkurrensen - med bifallsprocent ofta under 20% - är därför ännu hårdare än normalt.

Beviljade stipendier hösten 2023 (pdf)

Fortsatt högt söktryck: om fördelningen hösten 2023 (pdf)

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att infalla 1 februari - 1 mars 2024. Stipendier som kan sökas även av kulturjournalister kommer dock att utlysas till ansökan nästa gång först nästa höst, d.v.s. 20 augusti - 20 september 2024.

Ansökningstider och beslutsdatum våren 2024 (pdf)

 

 

 

 

Årets ersättningar samt utlånestatistik...

2023-10-05  | Författarfondens undersökning av utlåning om referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2022 är nu slutförd - och vi betalar denna vecka ut de individuella ersättningarna till de enskilda upphosmännen.

Sammanlagt betalar vi ut 66,4 milj. kr fördelat på ca 4 000 upphovsmän och översättare. Till detta kommer tillägg till 162 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt ca 47 milj. kr.

Läs mer om individuell biblioteksersättning »

Läs mer om utlåneundersökningen »

Med undersökningen av biblioteksersättningen som grund producerar författarfonden en del utlånestatistik: dels en lista med de mest utlånade titlarna på folk- och skolbiblioteken, dels en lista med de 200 mest utlånade författarna.

Titeltoppen 2022 (pdf)
De mest utlånade författarna 2022 (pdf)

Nobelpristagarnas 20 i topp (pdf)

 

 

Överenskommelse om biblioteksersättningen för åren 2024 och 2025

2023-06-26 | Regeringen och företrädare för de litterära och bildlitterära upphovsmännens organisationer har i juni 2023 ingått en överenskommelse om biblioteksersättningens grundbelopp för åren 2024 och 2025. Grundbeloppet för hemlån av svenskt originalverk höjs med 8 öre till 2 kr och 12 öre för år 2024 och med ytterligare 8 öre till 2 kr och 20 öre till år 2025.

Utöver överenskommelsen om grundbeloppet enades parterna denna gång om tillfälliga extra medel till biblioteksersättningen med hänvisning till den negativa påverkan restriktionerna under pandemin haft på biblioteksutlåningen. Sammanfattningsvis ger överenskommelsen en sammanlagd biblioteksersättning på 190,5 milj. kr för år 2024 (en ökning med 2,0 milj. kr) samt 190,6 milj. kr för år 2025 (+0,1 milj. kr).

Läs mer om överenskommelsen för åren 2024 och 2025 (pdf)