AKTUELLT

 

Vårens beslut om arbetsstipendier m.m.

2024-05-30 | Författarfonden har nu efter vårens ansökningsomgång beslutat om fördelning av särskild biblioteksersättning och stipendier: 7 st. särskild biblioteksersättning, 5 st. femåriga arbetsstipendier och 18 st. treåriga arbetsstipendier samt 97 st. ettåriga stipendier.

Totalt hade 1 011 författare, översättare, tecknare och fotografer ansökt i vårens omgång; av dem kunde alltså 127 st. (13%) beviljas någon form av stipendium.

Även om söktrycket har minskat något jämfört med åren som följde omedelbart på pandemin, är det fortsatt högre än innan densamma. Samtidigt är antalet stipendier som kan beviljas betydligt mindre, varför konkurrensen är hård och många kvalificerade sökande blir utan stipendium.

Beviljade stipendier våren 2024 (pdf)

Högt söktryck och färre stipendier: om fördelningen våren 2024 (pdf)

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att infalla 20 augusti - 20 september 2024. Då utlyses till ansökan även stipendier som kan sökas också av kulturjournalister. Särskild biblioteksersättning kommer dock att utlysas till ansökan först nästa vår, d.v.s. 1 februari - 1 mars 2025.

Ansökningstider och beslutsdatum hösten 2024 (pdf)

 

 

Beviljat till teatrar och dramatiker/manusförfattare

2024-05-08  | Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond har beslutat om fördelning av dels dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik, dels arbetsstipendier till enskilda dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik. Av totalt 29 sökande teatrar kunde 17 st. beviljas dramatikerstöd. Av totalt 153 sökande dramatiker/manusförfattare kunde 34 st. beviljas något stipendium.

Beviljade dramatikerstöd våren 2024 (pdf)

Beviljade stipendier till dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik (pdf)

Dramatikerstöd till teatrar fördelas nästa gång hösten 2024 (sista ansökningsdag: 1 oktober). Arbetsstipendier till dramatiker/manusförfattare utlyses till ansökan nästa gång först till våren 2025.

Läs mer om stöd och stipendier till dramatiker »

Senare i vår beslutar författarfonden om arbetsstipendier m.m. till litterära och bildlitterära upphovsmän och översättare. Beslut meddelas den 31 maj 2024. Totalt inkom 1 011 ansökningar, av vilka ca 130 st. kommer att kunna beviljas. Beslut om ansökningar om bidrag för internationellt utbyte (ansökningsfrist 1 juni) meddelas den 13 juni 2024.

 

 

 

Sök bidrag för internationellt utbyte

2024-05-08 | Nästa ansökningsstopp för bidrag till internationella utbyten/resor är den 3 juni 2024. Dessa bidrag kan sökas löpande under året; nästkommande ansökningsfrister under året är 1 september samt 1 november.

Läs mer om bidrag för internationellt utbyte »

 

 

 

 

Årets ersättningar samt utlånestatistik

2023-10-05  | Författarfondens undersökning av utlåning om referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2022 är nu slutförd - och vi betalar denna vecka ut de individuella ersättningarna till de enskilda upphosmännen.

Sammanlagt betalar vi ut 66,4 milj. kr fördelat på ca 4 000 upphovsmän och översättare. Till detta kommer tillägg till 162 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt ca 47 milj. kr.

Läs mer om individuell biblioteksersättning »

Läs mer om utlåneundersökningen »

Med undersökningen av biblioteksersättningen som grund producerar författarfonden en del utlånestatistik: dels en lista med de mest utlånade titlarna på folk- och skolbiblioteken, dels en lista med de 200 mest utlånade författarna.

Titeltoppen 2022 (pdf)
De mest utlånade författarna 2022 (pdf)

Nobelpristagarnas 20 i topp (pdf)

 

 

Överenskommelse om biblioteksersättningen för åren 2024 och 2025

2023-06-26 | Regeringen och företrädare för de litterära och bildlitterära upphovsmännens organisationer har i juni 2023 ingått en överenskommelse om biblioteksersättningens grundbelopp för åren 2024 och 2025. Grundbeloppet för hemlån av svenskt originalverk höjs med 8 öre till 2 kr och 12 öre för år 2024 och med ytterligare 8 öre till 2 kr och 20 öre till år 2025.

Utöver överenskommelsen om grundbeloppet enades parterna denna gång om tillfälliga extra medel till biblioteksersättningen med hänvisning till den negativa påverkan restriktionerna under pandemin haft på biblioteksutlåningen. Sammanfattningsvis ger överenskommelsen en sammanlagd biblioteksersättning på 190,5 milj. kr för år 2024 (en ökning med 2,0 milj. kr) samt 190,6 milj. kr för år 2025 (+0,1 milj. kr).

Läs mer om överenskommelsen för åren 2024 och 2025 (pdf)