STIPENDIER  

Bidrag för internationellt utbyte/resa

För att stimulera till internationell närvaro och främja litterär och konstnärlig utveckling genom olika slags internationella influenser fördelar författarfonden särskilda bidrag för internationellt utbyte. Bidragen beslutas fem gånger per år, med följande ansökningsfrister: 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september samt 1november. Om de infaller på en helg gäller nästföljande vardag. Beslut fattas normalt inom två veckor efter respektive ansökningsfrist.

Bidrag för internationellt utbyte kan sökas av alla kategorier av litterära upphovsmän: författare, dramatiker, tecknare, fotografer och kulturjournalister samt översättare. För dessa bidrag gäller i princip samma grundläggande krav som för författarfondens övriga stipendier och bidrag: de är avsedda för aktiva yrkesutövande litterära upphovsmän. Bidrag kan ges till den som skriver på svenska, översätter till svenska eller är stadigvarande bosatt i Sverige.

Tidigare hade författarfonden inom ramen för denna bidragsgivning också ansvar för de översättare som översätter svensk litteratur till andra språk. Detta ansvar har dock numera Statens kulturråd (Swedish Literature Exchange). Ni som översätter svensk litteratur och dramatik till andra språk hänvisas alltså till Kulturrådet.

Pandemin och spridningen av covid-19 påverkade negativt möjligheterna till internationella utbyten och samarbeten för alla litterärt yrkesverksamma. Efter åren med pandemin vill författarfonden särskilt betona möjligheten att söka för internationella utbyten och aktivt samarbete med andra litterärt eller konstnärligt verksamma, över språk- eller kulturgränser. Sådana utbyten prioriteras särskilt, även om det fortsatt är möjligt att söka bidrag också för enskildas utlandsresor i arbets- eller studiesyfte.

Efter nedgången under pandemin har författarfonden möjlighet att stödja också mer omfattande och resurskrävande internationella samarbeten eller utbyten än vad som annars brukar vara möjligt. Det kan exempelvis röra sig om:

- samarbeten som sträcker sig över tid och kanske sker vid flera tillfällen,
- längre vistelser på residens, teater eller gästhem (där betoning ligger på samarbeten och utbyten, d.v.s. som erbjuder mer än endast ett rum att arbeta ostört i),
- utbyten som inbegriper inbjudan av utländska författare, översättare eller konstnärer (för arbete på inhemskt residens eller i annat sammanhang),
- litterärt eller konstnärligt utvecklingsarbete över språk- eller kulturgränser (gärna med en publik dimension, d.v.s. vars resultat kan visas upp eller publiceras)

Bidrag söks alltid av enskilda personer, även om projekten med fördel kan bedrivas av litterärt/konstnärligt verksamma gemensamt, ibland exempelvis genom kollektiv eller i samarbete med organisationer eller redaktioner. Men de sökande författarna, dramatikerna, tecknarna, fotograferna, kultur­journalisterna eller översättarna ska vara drivande eller aktivt medverkande i projekten, inte delta endast på uppdrag av institution, förlag eller liknande.

Författarfondens bidrag tar sikte på det internationella utbytets betydelse för den litterära eller konstnärliga verksamheten i sig, d.v.s. hur utbytet främjar konstnärlig fördjupning eller utveckling. Bidrag ges inte för exempelvis informations­insatser eller författarfackligt arbete. Sveriges författarfond har inga egna avtal eller etablerade kontakter med residens eller gästhem i Sverige eller utom­lands.

Ansökan kan göras direkt här på på webbplatsen (med särskilda inloggningsuppgifter). Till ansökan ska bifogas en eller två bilagor: Beskrivning av projektet/resan samt kortfattad presentation av den litterära/konstnärliga verksamheten med verkförteckning. Dessa bilagor ska vara i PDF-format. Läs med fördel vidare i särskild information till sökande och förbered dessa bilagor innan du fyller i formuläret.

Sök bidrag direkt på webbplatsen »

Ansökningsblankett kan också laddas ner och skickas med vanlig post:

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)
Information till sökande (pdf)