STIPENDIER  

Stipendier till dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik

Arbetsstipendier kan ges till aktiva yrkesverksamma dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik. Det finns femåriga, tvååriga och ettåriga stipendier. För år 2022 finns ca 6 milj. kr att fördela för detta ändamål.

Stipendierna utlyses årligen i februari, med sista ansökningsdag den 15 mars. Vissa år finns också särskilda långtidsstipendier till dramatiker och översättare av dramatik. De söks och beslutas då tillsammans med de ordinarie stipendierna.

Ansökan kan göras direkt här på på webbplatsen. Till ansökan ska bifogas en eller två bilagor: Åberopad produktion av uppförda verk samt kortfattad beskrivning av din konstnärliga verksamhet och av hur du vill använda eventuellt stipendium. Dessa bilagor ska vara i PDF-format. Läs med fördel vidare i särskild information till sökande och förbered dessa bilagor innan du fyller i formuläret.

 

Målinriktade arbetsstipendier hösten 2022

Utöver vårens ordinarie arbetsstipendier fördelas i höst också ett begränsat antal målinriktade arbetsstipendier till dramatiker som skriver för scenen. Stipendiet ska ge dramatikern möjlighet att på eget initiativ kunna arbeta framåtsyftande och koncentrerat med en enskild pjäsidé utan att något verk beställts eller ännu förankrats hos en teater.

Stipendierna kompletterar det ordinarie dramatikerstödet till teatrar i en tid när programläggningen förskjutits, det bildats köer på teatrarna och beställningarna minskar i antal. Bakgrunden till utlysningen är delvis att dramatikerrådet tilldelats medel för att stimulera återstart och förbättra konstnärernas villkor i pandemins efterföljd. Detta målinriktade stöd för att utveckla en enskild pjäsidé syftar samtidigt till att stärka dramatikerns position och främja tillkomsten av utvecklade originalidéer som kan erbjudas landets teatrar.

Målet är att arbetet med pjäsidén inom ett år ska resultera i ett grovmanus eller en första manusversion eller ett väl utvecklat synopsis. Stipendiet ska stimulera ett fritt undersökande av ämnen eller teman, och ansökan kan formuleras öppet utan färdig plan för själva slutresultatet.

Sista ansökningsdag är den 3 oktober.

Till ansökan »

Blankett kan också laddas ner och skickas med vanlig post:

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

 

Dramatikerstöd

Dramatikerstöd är ett statsbidrag till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. För år 2022 finns ca 4,0 milj. kr att fördela för detta ändamål.

Ansökan om dramatikerstöd ska göras gemensamt av en dramatiker och den som vill uppföra dramatikerns verk. Stödet kan sökas när som helst under året (beslut två gånger om året: april/maj resp. oktober/november).

Stödet utbetalas till teatern, och ska oavkortat utgöra arvode till dramatikern. Stödets storlek motsvarar 2/3 av grundersättningen enligt gällande avtal mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Dramatikerförbund, avseende förvärv och framförande av scenpjäser. Ett villkor för beviljat stöd är att teatern själv betalar ett belopp motsvarande lägst 1/3 av ersättningen enligt nyss nämnda avtal till dramatikern.

Dramatikerstöd kan sökas direkt här på webbplatsen. Till ansökan kan bifogas högst tre bilagor (pdf-format). Läs mer i särskild information om vad ansökan med bilagor bör innehålla:

Information till sökande år 2022 (pdf)

Till ansökan »

Blankett kan också laddas ner och skickas med vanlig post:

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

 

Bidrag för resor och internationella utbyten

Dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik kan också söka bidrag för resor och internationella utbyten. Dessa bidrag fördelas av författarfondens internationella råd i en gemensam beredning för författarfondens samtliga yrkeskategorier/genrer. De bidragen beslutas fem gånger per år och kan sökas när som helst under året.

Om bidrag för resor och internationella utbyten »