STIPENDIER

Arbetsstipendier till dramatiker/manusförfattare
och översättare av dramatik

Utlysning våren 2024

 

ANSÖKAN

Stipendierna utlyses under tiden 15 februari – 15 mars 2024.

Ansökan kan göras i särskilt formulär direkt på författarfondens webbplats (lösenordskyddad e-tjänst), eller på särskild blankett som skickas med post.

Beslut är planerat till början av maj. Samtliga sökande får snarast därefter skriftligt besked, i första hand per e-post.

 

BEDÖMNINGEN AV ANSÖKNINGARNA

Stipendierna ska främja yrkesverksamma konstnärers möjligheter att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet. Dramatikerrådets stipendier kan ges till dramatiker/manusförfattare vilka skriver på svenska eller har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige, samt översättare som översätter till svenska språket.

Vid fördelningen av stipendier ska dramatikerrådet utöver bedömningen av  den konstnärliga verksamheten också ta hänsyn till ekonomiskt behov. Kraven på den sökandes tidigare verksamhet - både vad gäller omfång och kvalitet - blir högre ju större stipendiet är.

I bilagor till ansökan ska du lämna:

- Åberopad produktion: förteckning över uppförda verk där du skrivit/översatt manus (även filmmanus),
- Kortfattad beskrivning (max 2 A4-sidor/6 000 tecken) av din pågående verksamhet som dramatiker/manusförfattare/översättare och hur du planerar att använda ett eventuellt beviljat stipendium.

OBS! Respektera begränsningen vad gäller omfång! Ansökningar vars beskrivning överskrider angiven maxgräns nedprioriteras i konkurrensen.

Sök arbetsstipendier direkt på webbplatsen »

 

SKATTEREGLER OCH ANDRA VILLKOR

Konkurrensen om dramatikerrådets stipendier är för närvarande mycket hård med många kvalificerade sökande. Därför gäller att den som tilldelats eller fått utbetalat något (ordinarie) arbetsstipendium från dramatikerrådet under år 2023, inte kan tilldelas nytt stipendium våren 2024. Detta gäller oavsett om stipendiet ifråga är skattepliktigt eller inte (läs mer i Information till sökande våren 2024). Begränsningen gäller inte för erhållet s.k. målinriktat stipendium för scendramatiker.

Enligt den förordning som reglerar verksamheten får stipendier inte tilldelas den vars huvudsakliga sysselsättning är studier. Dramatikerrådet får heller inte bevilja dessa stipendier till den som har skatte- eller avgiftsskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten, eller till den som är i likvidation eller försatt i konkurs. I ansökan måste du därför intyga att du uppfyller dessa villkor.

Erhållna stipendier/bidrag/offentliga stöd
Uppgift om erhållna stipendier m.m. inhämtas delvis för att författarfonden är skyldig till detta enligt EU-bestämmelser om statsstöd. När det gäller stöd från myndighet eller annan offentlig aktör, efterfrågas också stöd till eventuellt företag du bedriver din verksamhet i – och här ska även anges olika former av subventioner eller avgiftsnedsättningar till företagare. Läs mer om kravet på dessa uppgifter på www.svff.se/pdf/Stöd av mindre betydelse.pdf.

BEREDNING OCH BESLUT

Arbetsstipendier till dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik fördelas av dramatiker­rådet vid Sveriges författarfond. Besluten fattas med stöd av förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer. Besluten kan inte överklagas.