STIPENDIER

Arbetsstipendier till dramatiker/manusförfattare
och översättare av dramatik

Utlysning våren 2021

Dramatikerrådets ordinarie stipendieutbud har våren 2021 förstärkts efter att författarfonden på nytt tilldelats extra medel av regeringen - medel som ska användas till att stödja yrkesverksamma konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid 19 medför.

Det betyder ett tillskott av extra-stipendier på 50 000 kr. Beredningen av samtliga ansökningar kommer att ske samordnat och ansökan görs på samma blankett/fomulär samt under samma ansökningsperiod.

 

ANSÖKAN

Stipendierna utlyses under tiden 15 februari – 15 mars 2021.

Ansökan kan göras i särskilt formulär direkt på författarfondens webbplats (lösenordskyddad e-tjänst), eller på särskild blankett som skickas med post.

Beslut är planerat till mitten av april. Samtliga sökande får snarast därefter skriftligt besked, i första hand per e-post.

 

BEDÖMNINGEN AV ANSÖKNINGARNA

Stipendierna ska främja yrkesverksamma konstnärers möjligheter att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet. Dramatikerrådets stipendier kan ges till dramatiker/manusförfattare vilka skriver på svenska eller har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige, samt översättare som översätter till svenska språket.

Vid fördelningen av stipendier ska dramatikerrådet utöver bedömningen av  den konstnärliga verksamheten också ta hänsyn till ekonomiskt behov. För de extra utlysta stipendierna gäller det särskilt hur den konstnärliga yrkesverksamheten påverkas av den pågående pandemin.

Kortfattad beskrivning av din konstnärliga verksamhet och av de ekonomiska behoven under pågående pandemi kan du lämna i särskild bilaga till ansökan.  De upp till två bilagor du kan lämna till ansökan laddar du upp i e-tjänsten. Bilagorna ska vara i PDF eller RTF-format.

 

SKATTEREGLER OCH ANDRA VILLKOR

Vissa skatteregler och annan praxis påverkar möjligheterna till stipendier, beroende på när du senast erhöll ett stipendium (läs mer i Information till sökande). De särskilt utlysta extra-stipendierna 2021 påverkas i praktiken dock inte av de skatteregler som normalt brukar gälla. Just det stipendiet kan alltså sökas och tilldelas oavsett när du senast erhöll ett stipendium från dramatikerrådet. Ett eventuellt beviljat extra-stipendium påverkar heller inte dina möjligheter att tilldelas arbetsstipendier i ordinarie fördelningar kommande år. Även den som har ett pågående stipendium kan prövas för ett extra-stipendium denna vår; i sådana fall läggs naturligtvis extra vikt vid hur verksamheten påverkas ekonomiskt av den pågående pandemin.

 

Förhandsgranska blankett (eller ladda ner för att skicka med vanlig post) (pdf)

 

BEREDNING OCH BESLUT

Arbetsstipendier till dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik fördelas av dramatiker­rådet vid för Sveriges författarfond. Besluten fattas med stöd av förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer. Besluten kan inte överklagas.

 

VILLKOR

Enligt den förordning som reglerar verksamheten får stipendier inte tilldelas den vars huvudsakliga sysselsättning är studier. Dramatikerrådet får heller inte bevilja dessa stipendier till den som har skatte- eller avgiftsskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten, eller till den som är i likvidation eller försatt i konkurs. I ansökan måste du därför intyga att du uppfyller dessa villkor.

Erhållna stipendier/bidrag/offentliga stöd
Uppgift om erhållna stipendier m.m. inhämtas delvis för att författarfonden är skyldig till detta enligt EU-bestämmelser om statsstöd. När det gäller stöd från myndighet eller annan offentlig aktör, efterfrågas också stöd till eventuellt företag du bedriver din verksamhet i – och här ska även anges olika former av subventioner eller avgiftsnedsättningar till företagare. Läs mer om kravet på dessa uppgifter på www.svff.se/pdf/Stöd av mindre betydelse.pdf.