ALLMÄNT

Övriga bidrag

Pensionsbidrag

Pensionsbidrag kan tilldelas upphovsmän och översättare som tagit ut allmän pension och som under en längre tid varit litterärt yrkesverksamma – och vilkas bokproduktion bedöms som tillräcklig sett till omfattning och kvalitet.

Vid beslut om pensionsbidrag anpassas bidragsbeloppet till den sökandes övriga pensionsinkomster. Om den sökandes övriga pensionsinkomster överstiger 3,8 prisbasbelopp (år 2023: 199 500 kr), ges inget bidrag från författarfonden. Observera att ett pensionsbidrag från författarfonden påverkar storleken på mottagarens eventuella bostadstillägg.

Bidraget är skattepliktigt. Ansökan kan göras när som helst under året.

 

 

 

Bidrag till upphovsmannaorganisationer

Ur biblioteksersättningen kan också lämnas bidrag till upphovsmännens organisationer för insatser som syftar till att stärka de litterära upphovsmännens ställning.

Bidrag kan lämnas till sådan upphovsmannaorganisation som samlar en betydande del av någon av de kategorier av upphovsmän (författare, översättare, tecknare och fotografer) vilkas verk bildar underlag för biblioteksersättning. De insatser som bidrag lämnas för ska syfta till att stärka ställningen för samtliga upphovsmän inom den kategori som organisationen företräder, vilket innebär att de inte ska begränsas till den egna medlemskretsen.

En ansökan om bidrag ska utöver en beskrivning av den planerade verksamheten för det kommande verksamhetsåret också innehålla en redovisning av användningen av eventuellt erhållet bidrag för innevarande år. Organisationens senast fastställda årsredovisning ska bifogas. Av redovisningen ska framgå förhållandet mellan den organisation som söker bidraget och det eventuella servicebolag där verksamheten delvis bedrivs.

Bidrag lämnas efter ansökan för ett års verksamhet. Ansökningar om bidrag för år 2023 görs på särskild ansökningsblankett och ska lämnas in senast den 22 november 2022. Beslut planeras till den 8 december.