ALLMÄNT  

Organisation

Styrelse

Styrelsen för Sveriges författarfond består hösten 2021 av följande 11 ledamöter:

Ann-Christin Nykvist, ordförande, och Loretto Villalobos (samt en plats f.n. vakant).

Jörgen Gassilewski, Stig Hansén, Maja Hjertzell, Eva Johansson, Grethe Rottböll (vice ordförande) och Tony Samuelsson.

Ann Forslind och Annika Legzdins.

Ordföranden och ytterligare två ledamöter utses av regeringen. Sex ledamöter utses av Sveriges Författarförbund, medan Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund utser en ledamot var. Ledamöter utsedda av upphovsmannaorganisationerna utgör således majoritet i styrelsen.

 

Kansli

Författarfondens administration sköts av ett kansli med f.n. fem anställda. Kansliarbetet leds av en direktör, som även är styrelsens sekreterare.

Författarfondens kansli »

 

 

Stipendieråd

Styrelsen utser olika råd som själva beslutar eller bereder och ger förslag till styrelsebeslut om utdelning av stipendier och bidrag m.m. Ledamöterna i dessa stipendieråd förordnas delvis efter förslag från de litterära och bildlitterära upphovsmännens organisationer. Ledamöterna utses för ett år i sänder (högst sex år).

Stora stipendierådet har till uppgift att - enligt de riktlinjer och inom de ramar som beslutas av styrelsen - besluta om utdelning av ett- och treåriga arbetsstipendier samt bereda och ge förslag till styrelsebeslut om övriga stipendier och bidrag samt utdelning av särskild biblioteksersättning. Stipendierådet består hösten 2021 av Tony Samuelsson, ordförande, Maja Hjertzell, vice ordförande, Olle Bergman, Boo Cassel, Anna Clarén, Anna Gustafsson Chen, Stig Hansén, Knut Larsson, Jörgen Lind, Åsa Lind, Moa Matthis, Ulrika Milles och Marianne Steinsaphir.

Internationella rådet beslutar - enligt de riktlinjer och inom de ramar som beslutas av styrelsen - om utdelning av bidrag för resor och internationella utbyten. Internationella rådet består hösten 2021 av Jörgen Gassilewski, ordförande, Lucia Cajchanová, Ann Forslind och Ia lind.

Dramatikerrådet fattar på styrelsens vägnar beslut om bidrag till dramatiker samt om dramatikerstöd för beställning av nyskriven svensk dramatik. Dramatikerrådet består hösten 2021 av Loretto Villalobos, ordförande, Magnus Berg, Daniel Karlsson, Gertrud Larsson, Kristina Ros och Barbro Westling.