STIPENDIER

Arbetsstipendier

Särskild utlysning hösten 2020

Under hösten 2020 har 30 milj. kr extra ställts till författarfondens förfogande för fördelning av arbetsstipendier. De extra medlen ska användas till att stödja yrkesverksamma konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid 19 medför.

Utöver en viss förstärkning av författarfondens ordinarie stipendieutbud hösten 2020, används dessa extra tilldelade medel för en särskild utlysning av arbetsstipendier (skattefria punktstipendier) tillgängliga också för dem som av olika skäl inte sökt stipendier i författarfondens ordinarie ansökningsomgång 20 augusti – 20 september 2020.

Följande information avser dessa särskilt utlysta stipendier, vilkas kan sökas av aktiva yrkesutövande litterära upphovsmän – författare, översättare, tecknare och fotografer – samt kulturjournalister.

(Stipendier till dramatiker och manusförfattare utlyses samtidigt, men bereds och beslutas i särskild ordning av dramatikerrådet; se Extra utlysning till dramatiker »

 

ANSÖKAN

Stipendierna utlyses under tiden 2 oktober – 15 oktober 2020.

Ansökan kan göras i särskilt formulär direkt på författarfondens webbplats (lösenordskyddad e-tjänst), eller på särskild blankett som skickas med post.

Stipendierna utlyses inte till på förhand fastställda belopp. Mot bakgrund av de speciella omständigheterna och de särskilda villkoren för just denna utlysning, kommer författarfonden senare att fastställa ett eller flera schabloniserade beloppsnivåer för stipendierna.

Beslut är planerat till den 8 december 2020. Samtliga sökande får snarast därefter skriftligt besked, i första hand per e-post.

 

GRUNDLÄGGANDE KRAV - VEM KAN SÖKA?

Stipendierna ska främja möjligheten för litterärt yrkesverksamma att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet. För dessa särskilt utlysta arbetsstipendier hösten 2020 gäller alltså i princip samma grund­läggande krav som för författarfondens övriga stipendier och bidrag: de är avsedda för aktiva yrkesutövande litterära upphovsmän (författare, översättare, tecknare, fotografer samt kulturjournalister). Stipendierna kan ges till den som skriver på svenska eller har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige, samt översättare som översätter till svenska språket.

Vid fördelningen av stipendierna ska författarfonden utöver bedömningen av litterära verksamhetens kvalitet och omfattning också ta hänsyn till ekonomiskt behov. I bedömningen av ekonomiskt behov läggs för just dessa stipendier särskild vikt vid hur den litterära yrkesverksamheten påverkats och kommer att påverkas av den pågående pandemin.

Till skillnad från när det gäller författarfondens stipendier i övrigt, utgör det inget hinder att du innehar särskild biblioteksersättning eller har fått utbetalning av annat stipendium relativt nyligen eller under innevarande år. Dessa särskilt utlysta stipendier hösten 2020 påverkas inte av de skatteregler som normalt brukar gälla för stipendier från författarfonden. Stipendiet kan alltså sökas och tilldelas oavsett när du senast erhöll ett stipendium. Ett eventuellt beviljat stipendium denna särskilda omgång påverkar heller inte dina möjligheter att tilldelas arbetsstipendium eller särskild biblioteksersättning i  ordinarie fördelningar kommande år.

Har du redan en ansökan inne hos Sveriges författarfond, för beredning denna höst, kan du dock inte samtidigt söka i denna extra utlysning. Beredningen av ansökningarna om stipendier sker delvis samordnat och eftersom din redan inkomna ansökan beaktas även för denna fördelning, går du inte miste om någon extra möjlighet till stipendium.

 

UPPGIFTER I ANSÖKAN

Åberopad produktion/senast publicerad bok
Har du relativt nyligen sökt eller erhållit stipendium eller liknande från författarfonden, räcker det med uppgiften om senast utgivna verk i ansökningsformuläret.

Har du inte sökt stipendium från författarfonden tidigare, lämna därutöver i bilaga en fullständig förteckning över din produktion i bokform – i kronologisk ordning och med titel, förlag, utgivningsår samt ev. medförfattare för varje bok. Om du översatt eller illustrerat böcker, ange författarens namn. Eventuell antologimedverkan, artiklar eller redaktionellt arbete bör sammanfattas och redovisas för sig.

Åberopad produktion – kulturjournalister
Den som vill åberopa kulturjournalistisk verksamhet ska ange sin produktion som kulturjournalist, sammanfattat och med betoning på de senaste årens verk­samhet. Representativa artiklar/program rekvirerar författarfonden eventuellt i ett senare skede.

Beskrivning av den litterära/kulturjournalistiska verksamheten
Övrig verksamhet/Ekonomiska förhållanden
Din pågående litterära/kulturjournalistiska verksamhet kan du kortfattat redogöra för i bilaga till ansökan. Redogörelsen bör också inbegripa en beskrivning av din ekonomiska och sociala situation som litterärt yrkesverksam, där du lägger särskild vikt vid hur din verksamhet har påverkats och/eller förväntas påverkas av den pågående pandemin. I bilagan kan du också vid behov kommentera de uppgifter du på blankettens andra sida ombeds lämna om övrig yrkesverksamhet och ekonomiska förhållanden.

De två bilagor du kan lämna till ansökan laddar du upp i e-tjänsten. Bilagorna ska vara i PDF eller RTF-format.

BESLUT

De särskilt utlysta stipendierna hösten 2020 beslutas av styrelsen för Sveriges författarfond. Ansökningarna bereds i samråd av stipendierådet och rådet för tillfälliga bidrag. Stipendierna fördelas med stöd av förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer. Besluten kan inte överklagas.