STIPENDIER

Extra arbetsstipendier till dramatiker/manusförfattare
och översättare av dramatik

Särskild utlysning hösten 2021

Under hösten 2021 har åter särskilda medel ställts till dramatikerrådets förfogande för fördelning av extra arbetsstipendier. De särskilda medlen ska användas till att stödja yrkesverksamma konstnärer med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medför.

 

ANSÖKAN

Stipendierna utlyses under tiden 20 augusti - 20 september 2021. Stipendiebelopp: ca 50 000 kr.

Ansökan kan göras i särskilt formulär direkt på författarfondens webbplats (lösenordskyddad e-tjänst), eller på särskild blankett som skickas med post. Samtliga sökande får snarast efter beslut skriftligt besked, i första hand per e‑post.

Stipendierna utlyses inte till på förhand fastställda belopp. Mot bakgrund av de speciella omständigheterna och de särskilda villkoren för just denna utlysning, kommer dramatikerrådet senare att fastställa ett eller flera schabloniserade beloppsnivåer för stipendierna.

Beslut fattas troligen under november månad. Samtliga sökande får snarast därefter skriftligt besked, i första hand per e-post.

 

BEDÖMNINGEN AV ANSÖKNINGARNA

Stipendierna ska främja yrkesverksamma konstnärers möjligheter att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet. Dramatikerrådets stipendier kan ges till dramatiker/manusförfattare vilka skriver på svenska eller har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige, samt översättare som översätter till svenska språket.

Vid fördelningen av stipendier ska dramatikerrådet utöver bedömningen av  den konstnärliga verksamheten också ta hänsyn till ekonomiskt behov. I bedömningen av ekonomiskt behov läggs för just dessa stipendier särskild vikt vid hur den konstnärliga yrkesverksamheten påverkas av den pågående pandemin.

Eftersom dessa stipendier utlyses av särskilda skäl – för att lindra effekterna av den pågående pandemin – utgör det inget formellt hinder att du fått utbetalning av annat stipendium under innevarande år.

 

SKATTEREGLER OCH ANDRA VILLKOR

Stipendierna är personliga och skattefria. Du betalar alltså inte skatt och sociala avgifter på ett eventuellt beviljat belopp.

Dessa särskilt utlysta stipendier hösten 2021 påverkas inte av de skatteregler som normalt brukar gälla för stipendier från dramatikerrådet. Stipendiet kan alltså sökas och tilldelas oavsett när du senast erhöll stipendium från dramatikerrådet. Ett eventuellt stipendium denna särskilda omgång påverkar av det skälet heller inte dina möjligheter att tilldelas arbetsstipendium i dramatikerrådets ordinarie fördelningar kommande år.

De upp till två bilagor (åberopad produktion/beskrivning av den konstnärliga verksamheten) du kan lämna till ansökan laddar du upp i e-tjänsten. Bilagorna ska vara i pdf-format och max 2 A4-sidor/8 000 tecken.

BEREDNING OCH BESLUT

Arbetsstipendier till dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik fördelas av dramatiker­rådet vid för Sveriges författarfond. Besluten fattas med stöd av förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer. Besluten kan inte överklagas.

 

VILLKOR

Enligt den förordning som reglerar verksamheten får stipendier inte tilldelas den vars huvudsakliga sysselsättning är studier; dramatikerrådet får heller inte bevilja dessa stipendier till den som har skatte- eller avgiftsskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten. Inte heller till den som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Erhållna stipendier/bidrag/offentliga stöd
Uppgift om erhållna stipendier m.m. inhämtas delvis för att författarfonden är skyldig till detta enligt EU-bestämmelser om statsstöd. När det gäller stöd från myndighet eller annan offentlig aktör, efterfrågas också stöd till eventuellt företag du bedriver din verksamhet i – och här ska även anges olika former av subventioner eller avgiftsnedsättningar till företagare. Läs mer om kravet på dessa uppgifter på www.svff.se/pdf/Stöd av mindre betydelse.pdf.

ANDRA BIDRAGSGIVARE

Även Konstnärsnämnden, Kulturrådet och Filminstitutet fördelar särskilda stöd vilka syftar till att lindra effekterna av den pågående pandemin. Konstnärsnämnden fördelar motsvarande stipendier till enskilda konstnärer inom de yrken som inte är författarfondens ansvarsområde. Statens kulturråd och Filminstitutet fördelar stöd till arrangörer, producenter, föreningar m.m. inom sina respektive ansvarsområden.