Ansökan om bidrag för internationellt utbyte/resa

I slutet av formuläret ges du möjlighet att sända in upp till två bilagor i pdf-format, enligt anvisningarna under punkt 4. och 5.

1. Sökande

 

 

 12 siffror inkl. sekelsiffror, utan bindestreck
 10 siffror utan bindestreck
Utan personnummer 

 

 

 


2. Yrkeskategori/genre

Skönlitteratur Kulturjournalist Dramatiker/manusförfattare
Facklitteratur Barn- & ungdomslitteratur Tecknare
Fotograf Övers av litteratur/dramatik till svenska  

 

3. Sökt belopp

kr

 

4. Uppgifter om resa/projekt

Sammanfattande beskrivning av resans/projektets syfte (max 500 tecken)

Du har tecken kvar.

Utförligare beskrivning av resans/projektets innehåll och syfte lämnas som bilaga nedan (max. två sidor). Beskriv vilken betydelse resan eller projektet förväntas ha för din litterära/konstnärliga verksamhet. Ange om din resa ingår i ett större samarbetsprojekt, samt dina eventuella samarbetspartners, uppdragsgivare eller medresenärer. För deltagande i mässor, kongresser, seminarier eller liknande, bifoga alltid eventuell inbjudan från arrangören. Till beskrivningen kan också fogas en detaljerad budget.


Beräknade kostnader (ange belopp med siffror utan blanksteg)

Bidrag från annat håll (bidragsgivare samt belopp)

 

5. Åberopad litterär/konstnärlig verksamhet

Kortfattad presentation av dig och din litterära/konstnärliga verksamhet lämnas i bilaga nedan. Bifoga också en renodlad verkförteckning (utgivna böcker, uppförd dramatik eller publicerad relevant kulturjournalistik).

6. Uppgifter om offentliga stöd enligt särskilda EU-bestämmelser

Erhållna stöd 2020-2022 från myndighet eller annan offentlig aktör (till dig eller eventuellt företag i vilket du bedriver din konstnärliga verksamhet). Läs mer om dessa krav i särskild information om "stöd av mindre betydelse".

Stöd från Typ av stöd samt belopp, kr

 

7. Bilagor

Du kan bilägga upp till två dokument i pdf-format till din ansökan (se punkt 4 och 5 ovan).

Fil 1 för uppladdning:

Fil 2 för uppladdning:

 

8. Intygande

Bidragen beslutas med stöd av förordningen (2019:1269) om statsbidrag till konstnärer, och är därför förknippade med vissa särskilda villkor: de får inte tilldelas den vars huvudsakliga sysselsättning är studier; författarfonden får heller inte bevilja dessa bidrag till den som har skatte- eller avgiftsskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten. Inte heller till den som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Jag intygar att jag uppfyller dessa villkor.