AKTUELLT

Sök bidrag för resor/internationella utbyten

2019-03-19 | Nästa ansökningsfrist för ansökningar om bidrag för resor och internationella utbyten infaller den 1 april 2019. Beslut fattas den 10 april. Bidrag för resor/internationella utbyten kan sökas löpande under året. Nästkommande ansökningsfrister under året är 1 juni, 1 september samt 1 november.

Läs mer om bidrag för resor och internationella utbyten »

 

 

Stipendieberedning pågår

2019-03-19 | Vårens ansökningsperiod för arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning har nu avslutats. Sammanlagt inkom 825 ansökningar. Beredningen av dem pågår nu hela våren. Beslut är planerat till den 4 juni 2019. Totalt beräknas ca 170 personer att kunna beviljas någon form av stipendium m.m.

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att infalla 20 augusti - 20 september 2019. Då kommer även att utlysas och beviljas ett antal s.k. konstnärsbidrag, vilka kan sökas också av kulturjournalister. Särskild biblioteksersättning kommer dock att utlysas nästa gång först till nästa vår, d.v.s. 1 februari - 1 mars 2020.

Bredningen påbörjas nu också av ansökningar (145 st.) om bidrag till dramatiker/manusförfattare samt ansökningar (36 st.) om dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. Dessa ansökningar bereds och beslutas av dramatikerrådet; beslut är planerat till den 15 maj 2019.

Dramatikerstöd kan nästa gång sökas i höst, med sista ansökningsdag 1 oktober. Bidrag/stipendier till enskilda dramatiker/manusförfattare utlyses först till nästa vår, 15 februari - 15 mars 2020.

Ansökningsstider och beslutdsdatum (pdf)

 

 

Författarfondens verksamhetsberättelse 2018

2019-02-27 | Författarfonden har fastställt sin verksamhetsberättelse för år 2018 och lämnat till regeringen. I verksamhetsberättelsen - som också innehåller ekonomisk redovisning - redogör vi för årets fördelning av individuella ersättningar, stipendier och bidrag m.m, men också övergripande för ändamål och syfte, hur verksamheten fungerar och är organiserad.

Verksamhetsberättelse för år 2018 (pdf)