AKTUELLT

Vårens beslut om arbetsstipendier m.m.

2017-05-31 | Författarfonden har nu beslutat om fördelning av särskild biblioteksersättning och arbetsstipendier av olika storlek och längd. Totalt hade 805 författare, översättare, tecknare och fotografer ansökt i vårens omgång. Av dem kunde 158 st. (20 %) beviljas antingen särskild biblioteksersättning (10 st.), femårigt arbetsstipendium (13 st.), tvåårigt arbetsstipendium (24 st.) eller ettårigt arbetsstipendium (111 st.).

Beviljade arbetsstipendier m.m. våren 2017 (pdf)

Nästa ansökningstillfälle för litterära och bildlitterära upphovsmän kommer troligen att infalla 20 augusti - 20 september 2017. Då kommer även att utlysas och beviljas ett antal s.k. konstnärsbidrag samt tioåriga långtidsstipendier, vilka kan sökas också av kulturjournalister. Särskild biblioteksersättning kommer dock att utlysas först nästa vår, d.v.s. 1 februari - 1 mars 2018.

Läs mer om arbetsstipendier m.m. »

Samtliga ansökningstider och beslutsdatum hösten 2017 (pdf)

 

Höjd biblioteksersättning

2017-05-04 | Regeringen har idag godkänt en överenskommelse om biblioteksersättningens grundbelopp för åren 2018 och 2019. Grundbeloppet - som är det belopp som överförs till författarfonden för varje hemlån av originalverk - höjs enligt en överenskommelse med de litterära och bildlitterära upphovsmännens organisationer till 1kr och 68 öre (+8 öre) för år 2018 och till 1 kr och 76 öre (+ytterligare 8 öre) för år 2019.

Överenskommelsen innebär en sammanlagd biblioteksersättning på 163,8 milj. kr för år 2018 (en ökning med 7,0 milj. kr) samt 171,6 milj. kr för år 2019 (+ 7,8 milj. kr). Regeringens beslut gäller under förutsättning att riksdagen i enlighet med regeringens förslag senare anslår medel till det anslag under vilket biblioteksersättningen ingår.

En del av ökningen av medel till författarfonden går med automatik till höjningar av den individuella ersättningen till upphovsmännen och översättarna, i enlighet med den förordning som reglerar författarfondens verksamhet. Den individuella ersättningen kommer att öka med fem öre till 1 kr och 1 öre år 2018 och med ytterligare fem öre till 1 kr och 6 öre år 2019. (Ersättningen till översättare är hälften av ersättningen för originalverk.)

Därutöver skapas utrymme för förstärkningar inom ramen för den så kallade fria delen av biblioteksersättningen, det vill säga för särskild biblioteksersättning, stipendier och bidrag.

Mer om biblioteksersättningen »

Mer om den individuella ersättningen »

 

 

Beviljat till teatrar och dramatiker/manusförfattare

2017-05-03 | Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond har idag beslutat om fördelning av dels dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik, dels stipendier och bidrag till enskilda dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik. Av totalt 38 sökande teatrar kunde 13 st. beviljas dramatikerstöd. Av totalt 125 sökande dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik kunde 21 st. beviljas något stipendium eller bidrag:Bidrag för resor och internationella utbyten

2017-04-17 | Nästa ansökningsfrist för bidrag för resor och internationella utbyten infaller den 1 juni 2017. Dessa bidrag kan sedan sökas vid ytterligare två tillfällen under året.

Bidrag för resor och internationella utbyten kan sökas av alla kategorier av litterära upphovsmän: författare, dramatiker, tecknare, fotografer och kulturjournalister samt översättare. För dessa bidrag gäller i princip samma grundläggande krav som för författarfondens övriga stipendier och bidrag: de är avsedda för aktiva yrkesutövande litterära upphovsmän. Bidrag kan ges till den som skriver på svenska, översätter till svenska eller är stadigvarande bosatt i Sverige.

Läs mer om bidrag för resor och internationella utbyten »