AKTUELLT

Vårens beslut om arbetsstipendier m.m.

2019-06-04 | Författarfonden har nu beslutat om fördelning av särskild biblioteksersättning samt arbetsstipendier av olika storlek och längd.

Totalt hade 825 författare, översättare, tecknare och fotografer ansökt i vårens omgång. Av dem kunde 150 st. (18 %) beviljas antingen särskild biblioteksersättning (10 st.), femårigt arbetsstipendium (7 st.), treårigt arbetsstipendium (21 st.) eller ettårigt arbetsstipendium (112 st.).

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att infalla 20 augusti - 20 september 2019. Då kommer även att utlysas och beviljas ett antal s.k. konstnärsbidrag, vilka kan sökas också av kulturjournalister. Särskild biblioteksersättning kommer dock att utlysas nästa gång först till nästa vår, d.v.s. 1 februari - 1 mars 2020.

Samtliga ansökningstider och beslutsdatum hösten 2019 (pdf)

 

Höjd biblioteksersättning

2019-05-22 | Regeringen har idag godkänt en överenskommelse om biblioteksersättningens grundbelopp för åren 2020 och 2021. Grundbeloppet - som är det belopp som överförs till författarfonden för varje hemlån av originalverk - höjs enligt överenskommelsen de litterära och bildlitterära upphovsmännens organisationer till 1 kr och 88 öre (+12 öre) för år 2020 och till 1 kr och 92 öre (+ytterligare 4 öre) för år 2021.

Överenskommelsen innebär en sammanlagd biblioteksersättning på 177,3 milj. kr för år 2020 (en ökning med 5,7 milj. kr) samt 181,1 milj. kr för år 2021 (+3,8 milj. kr). Regeringens beslut gäller under förutsättning att riksdagen i enlighet med regeringens förslag senare anslår medel till det anslag under vilket biblioteksersättningen ingår. Att ökningarna av den sammanlagda ersättningen (hela anslaget) inte ökar lika kraftigt som det s.k. grundbeloppet, beror på att utlåningen på landets folkbibliotek fortsätter att minska.

En del av ökningen av medel till författarfonden går med automatik till höjningar av den individuella ersättningen till upphovsmännen och översättarna, i enlighet med hur förordningen om Sveriges författarfond är konstruerad. Den individuella ersättningen kommer att öka med sju öre till 1 kr och 13 öre år 2020 och med ytterligare två öre till 1 kr och 15 öre år 2021. Ersättningen till översättare är hälften av ersättningen för originalverk.

Därutöver skapas visst utrymme för förstärkningar inom ramen för den så kallade fria delen av biblioteksersättningen, det vill säga för särskild biblioteksersättning, stipendier och bidrag.

 

Beviljat till teatrar och dramatiker/manusförfattare

2019-05-15 | Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond har idag beslutat om fördelning av dels dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik, dels stipendier och bidrag till enskilda dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik. Av totalt 36 sökande teatrar kunde 14 st. beviljas dramatikerstöd. Av totalt 147 sökande dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik kunde 27 st. beviljas något stipendium eller bidrag.

 

 

Bidrag för resor/internationella utbyten

2019-04-02 | Beslut om de ansökningar som inkom senast 1 april fattas av internationella rådet den 10 april 2019. Nästa ansökningsfrist för ansökningar om bidrag för resor och internationella utbyten infaller den 1 juni 2019. Bidrag för resor/internationella utbyten kan sökas löpande under året. Nästkommande ansökningsfrister under året är 1 juni, 1 september samt 1 november.

Läs mer om bidrag för resor och internationella utbyten »

 

 

Författarfondens verksamhetsberättelse 2018

2019-02-27 | Författarfonden har fastställt sin verksamhetsberättelse för år 2018 och lämnat till regeringen. I verksamhetsberättelsen - som också innehåller ekonomisk redovisning - redogör vi för årets fördelning av individuella ersättningar, stipendier och bidrag m.m, men också övergripande för ändamål och syfte, hur verksamheten fungerar och är organiserad.

Verksamhetsberättelse för år 2018 (pdf)