AKTUELLT

Bidrag för resor och internationella utbyten

2018-03-05 | Nästa ansökningsstopp för bidrag för resor och internationella utbyten infaller den 3 april; beslut fattas den 13 april. Dessa bidrag kan sedan sökas vid ytterligare tre tillfällen under året, med ansökningsfrister 1 juni, 1 september och 1 november (om de infaller på en helg gäller nästföljande vardag).

 

Stipendieberedning pågår...

2018-03-19 | Ansökningsperioden för arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning har avslutats den 1 mars 2018. Beredningen av alla ansökningar har nu påbörjats och kommer att pågå under hela våren. Beslut är planerat till den 4 juni 2018.

Samtliga sökande får skriftligt besked snarast efter beslut. Sammanlagt inkom i vårens omgång knappt 700 ansökningar. Totalt beräknas ca 160 personer kunna beviljas någon form av stipendium m.m.

Nästa ansökningstillfälle arbetssstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att infalla 20 augusti - 20 september 2018. Då kommer också att utlysas och beviljas ett antal s.k. konstnärsbidrag, vilka kan sökas också av kulturjournalister. Särskild biblioteksersättning kommer dock att utlysas nästa gång först till nästa vår, d.v.s. 1 februari - 1 mars 2018.

 

Även dramatikerrådet har påbörjat sin beredning av vårens ansökningar om bidrag och stipendier till dramatiker/manusförfattare och översättare av dramatik samt om dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. Beslut om dessa bidrag och stöd är planerat till den 8 maj 2018.

Till dramatikerrådet har inkommit 121 ansökningar om stipendier och bidrag samt 34 ansökningar om dramatikerstöd. Totalt beräknas ca 20 personer kunna beviljas stipendium/bidrag samt ca 14 teatrar dramatikerstöd.

Dramatikerstöd till teatrar fördelas på nytt till hösten igen (sista ansökningsdag: 1 oktober) medan bidragen och stipendierna till enskilda dramatiker och manusförfattare beslutas på nytt först nästa vår (ansökningsperiod: 15 februari - 15 mars).

Läs mer om bidrag och stöd till dramatiker »

 

 

 

Årets ersättningar och topplistor

2017-10-03 | Författarfondens undersökning av utlåning och referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2016 är nu slutförd - och vi kan (under vecka 41) betala ut de individuella ersättningarna till de enskilda upphovsmännen och översättarna.

Sammanlagt betalar vi ut ca 58,5 milj. kr fördelat på ca 4 300 mottagare. Till detta kommer tillägg till 165 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt 35,0 milj. kr

Med undersökningen av biblioteksutlåningen som grund producerar författarfonden också en topplista över de 200 mest utlånade författarna i folk- och skolbiblioteken. I samband med tilkännagivandet av nobelpriset producerar vi också en särskild nobelpristagarnas utlåningstopplista.