AKTUELLT

Beviljade arbetsstipendier m.m.

2017-12-12 | Författarfonden har idag beslut om höstens fördelning av stipendier och bidrag. Totalt hade 920 författare, översättare, tecknare, fotografer och kulturjournalister inkommit med ansökan. Tillgängliga medel tillät att 169 sökande kunde beviljas någon form av stipendium eller bidrag.

Beviljade arbetsstipendier m.m. hösten 2017 (pdf)

Nästa ansökningstillfälle för arbetsstipendier till litterära upphovsmän - författare, översättare, tecknare och fotografer - kommer att vara 1 februari - 1 mars 2018. Då kommer också att utlysas och beviljas särskild biblioteksersättning (tidigare: garanterad/särskild författarpenning). De s.k. konstnärsbidragen, vilka ju också kan sökas av kulturjournalister, kommer dock att utlysas först nästa höst, d.v.s. 20 augusti - 20 september 2018.


Beviljade dramatikerstöd till teatrar

2017-10-23 | Dramatikerrådet vid Sveriges författarfond har idag fördelat sammanlagt drygt 1,4 miljoner kr i form av dramatikerstöd till teatrar för beställning av nyskriven svensk dramatik. Av totalt 32 sökande kunde 13 st. teatrar i samarbete med dramatiker beviljas stöd:

 

 

Årets ersättningar och topplistor

2017-10-03 | Författarfondens undersökning av utlåning och referensbestånd i folk- och skolbiblioteken under år 2016 är nu slutförd - och vi kan (under vecka 41) betala ut de individuella ersättningarna till de enskilda upphovsmännen och översättarna.

Sammanlagt betalar vi ut ca 58,5 milj. kr fördelat på ca 4 300 mottagare. Till detta kommer tillägg till 165 mottagare av särskild biblioteksersättning på sammanlagt 35,0 milj. kr

Med undersökningen av biblioteksutlåningen som grund producerar författarfonden också en topplista över de 200 mest utlånade författarna i folk- och skolbiblioteken. I samband med tilkännagivandet av nobelpriset producerar vi också en särskild nobelpristagarnas utlåningstopplista.

 

 

Sök bidrag för resor och internationella utbyten

2017-09-05 | Årets sista ansökningsfrist för bidrag för resor och internationella utbyten infaller den 1 november 2017, med planerat beslut den 14 november. Till år 2018 planeras sedan som vanligt fem ansökningsfrister för resor och internationella utbyten: 1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september samt 1 november.

Bidrag för resor och internationella utbyten kan sökas av alla kategorier av litterära upphovsmän: författare, dramatiker, tecknare, fotografer och kulturjournalister samt översättare. För dessa bidrag gäller i princip samma grundläggande krav som för författarfondens övriga stipendier och bidrag: de är avsedda för aktiva yrkesutövande litterära upphovsmän. Bidrag kan ges till den som skriver på svenska, översätter till svenska eller är stadigvarande bosatt i Sverige.

Läs mer om bidrag för resor och internationella utbyten »

 

 

Höjd biblioteksersättning

2017-05-04 | Regeringen har idag godkänt en överenskommelse om biblioteksersättningens grundbelopp för åren 2018 och 2019. Grundbeloppet - som är det belopp som överförs till författarfonden för varje hemlån av originalverk - höjs enligt en överenskommelse med de litterära och bildlitterära upphovsmännens organisationer till 1kr och 68 öre (+8 öre) för år 2018 och till 1 kr och 76 öre (+ytterligare 8 öre) för år 2019.

Överenskommelsen innebär en sammanlagd biblioteksersättning på 163,8 milj. kr för år 2018 (en ökning med 7,0 milj. kr) samt 171,6 milj. kr för år 2019 (+ 7,8 milj. kr). Regeringens beslut gäller under förutsättning att riksdagen i enlighet med regeringens förslag senare anslår medel till det anslag under vilket biblioteksersättningen ingår.

En del av ökningen av medel till författarfonden går med automatik till höjningar av den individuella ersättningen till upphovsmännen och översättarna, i enlighet med den förordning som reglerar författarfondens verksamhet. Den individuella ersättningen kommer att öka med fem öre till 1 kr och 1 öre år 2018 och med ytterligare fem öre till 1 kr och 6 öre år 2019. (Ersättningen till översättare är hälften av ersättningen för originalverk.)

Därutöver skapas utrymme för förstärkningar inom ramen för den så kallade fria delen av biblioteksersättningen, det vill säga för särskild biblioteksersättning, stipendier och bidrag.

Mer om biblioteksersättningen »
Mer om den individuella ersättningen »