ALLMÄNT

Övriga bidrag

Pensionsbidrag och periodiska bidrag

Pensionsbidrag kan tilldelas upphovsmän och översättare som fyllt 65 år och tagit ut allmän pension och som under en längre tid varit litterärt yrkesverksamma – och vilkas bokproduktion bedöms som tillräcklig sett till omfattning och kvalitet.

Vid beslut om pensionsbidrag anpassas bidragsbeloppet till den sökandes övriga pensionsinkomster. Om den sökandes övriga pensionsinkomster överstiger 3,8 basbelopp (år 2019: 176 700 kr), ges inget bidrag från författarfonden. Pensionsbidrag från författarfonden påverkar storleken på mottagarens eventuella bostadstillägg.

Periodiskt bidrag ges till efterlevande till upphovsmän under högst fem år. Bidragsbeloppet beräknas på samma sätt som för pensionsbidragen.

Pensionsbidrag och periodiska bidrag är skattepliktiga. Ansökan kan göras när som helst under året.

 

Tillfälliga bidrag

Tillfälliga bidrag kan ges till upphovsmän som råkat i tillfälligt ekonomiskt nödläge. Bidrag lämnas normalt med högst 8 000 kr under ett och samma år. I undantagsfall kan belopp upp till 15 000 kr utdelas. Bidrag beviljas normalt inte mer än två gånger till samma person. Bidraget är skattefritt. Ansökan om tillfälligt bidrag kan göras när som helst under året.

 

Bidrag till upphovsmannaorganisationer

Ur biblioteksersättningen kan också lämnas bidrag till upphovsmännens organisationer för insatser som syftar till att stärka de litterära upphovsmännens ställning.

Bidrag kan lämnas till sådan upphovsmannaorganisation som samlar en betydande del av någon av de kategorier av upphovsmän vilkas verk bildar underlag för biblioteksersättning. De insatser som bidrag lämnas för ska syfta till att stärka ställningen för samtliga upphovsmän inom den kategori som organisationen företräder, vilket innebär att de inte ska begränsas till den egna medlemskretsen.

Bidrag lämnas efter ansökan för ett års verksamhet. Beslut fattas normalt i december året före det år ansökan avser och bidragen betalas ut i januari verksamhetsåret.