ALLMÄNT  

Organisation

Styrelse

Styrelsen för Sveriges författarfond består våren 2018 av följande 11 ledamöter.

Mats Sjöstrand, ordförande, Malena Forsare och Daniel Westman

Janne Carlsson, Bo Eriksson, Jörgen Gassilewski, Åsa Lind och Anna-Karin Palm (en plats vakant fr.o.m. 2018-01-17)

Per Englund, vice ordförande, och Robert Nyberg

Ordföranden och ytterligare två ledamöter utses av regeringen. Sex ledamöter utses av Sveriges Författarförbund, medan Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund utser en ledamot var. Ledamöter utsedda av upphovsmannaorganisationerna utgör således majoritet i styrelsen.

 

Kansli

Författarfondens administration sköts av ett kansli med f.n. fem anställda. Kansliarbetet leds av en direktör, som även är styrelsens sekreterare.

 

Stipendieråd

Styrelsen utser olika råd som själva beslutar eller bereder och ger förslag till styrelsebeslut om utdelning av stipendier och bidrag m.m. Ledamöterna i dessa stipendieråd förordnas delvis efter förslag från de litterära och bildlitterära upphovsmännens organisationer. Ledamöterna utses för ett år i sänder (högst sex år).

Stora stipendierådet har till uppgift att - enligt de riktlinjer och inom de ramar som beslutas av styrelsen - besluta om utdelning av ett- och treåriga arbetsstipendier samt bereda och ge förslag till styrelsebeslut om övriga stipendier och bidrag samt utdelning av särskild biblioteksersättning. Stipendierådet består våren 2018 av Anna-Karin Palm, ordförande, Bo Eriksson, vice ordförande, Janne Carlsson, Cecilia Franklin, Maja Hjertzell, Johan Jönson, Kate Larson, Knut Larsson, Åsa Lind, Anna-Lena Lodenius, Helen Rundgren, Ewa Stackelberg och Marianne Steinsaphir.

Internationella rådet beslutar - enligt de riktlinjer och inom de ramar som beslutas av styrelsen - om utdelning av bidrag för resor och internationella utbyten. Internationella rådet består våren 2018 av Jörgen Gassilewski, ordförande, Lucia Cajchanová, Ann Forslind och Ia lind.

Dramatikerrådet fattar på styrelsens vägnar beslut om bidrag till dramatiker samt om dramatikerstöd för beställning av nyskriven svensk dramatik. Dramatikerrådet består våren 2018 av Malena Forsare, ordförande, Lucia Cajchanová, Sofia Fredén, Dennis Magnusson, Vanja Torp och Erik Uddenberg.