STIPENDIER  

Arbetsstipendier m.m.

Författarfonden fördelar arbetsstipendier m.m. två gånger per år. De flesta fördelas ur biblioteksersättningen, men därutöver finns också andra statliga bidrag och stipendier som söks och beslutas tillsammans med stipendierna ur biblioteksersättningen.

Vissa stipendier m.m. kan bara sökas en av dessa ansökningsomgångar. Det gäller särskild biblioteksersättning som fördelas endast på våren (söks 1 februari – 1 mars); det gäller också de s.k. konstnärsbidragen som bara fördelas på hösten (söks 20 augusti – 20 september).

Nästa ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod för arbetsstipendier m.m. infaller 20 augusti – 20 september 2016. Då kan du söka stipendier m.m. direkt på webbplatsen (lösenordsskyddad e-tjänst). Då kan du också ladda ner aktuell ansökningsblankett eller kontakta oss för att få den hemskickad med vanlig post.
 

Kriterier och konkurrens

Det grundläggande kriteriet är att stipendium ur biblioteksersättningen kan ges till författare, översättare, tecknare eller fotograf som är representerad i folk– och skolbibliotek med litterära verk. Detta gäller författare som utgivit litterärt verk på svenska eller som har sin vanliga vistelseort i Sverige, översättare som översatt litterärt verk till eller från svenska, samt tecknare och fotograf som har sin vanliga vistelseort i Sverige. De s.k. konstnärsbidragen kan också sökas av kulturjournalister men inte av tecknare och fotografer. För dessa bidrag gäller mer allmänna krav på den litterära/journalistiska verksamhetens kvalitet och omfattning, utan direkt koppling till förekomsten av böcker på biblioteken.

Inför beslut om stipendier och bidrag väger författarfonden samman en rad olika syn­punkter: i första hand den litterära kvaliteten men också behov. Störst vikt läggs vid omfång och kvalitet i den sökandes litterära produktion efter det att han eller hon senast fick ett stipendium från författarfonden. Kraven på den sökandes bok­produktion och verksamhet blir högre ju större stipendiet ifråga är. Konkurrensen är oftast mycket hård; andelen ansökningar som kan bifallas ligger normalt på 15-20 %.

Ettåriga och tvååriga arbetsstipendier och bidrag är skattefria och f.n. på mellan 60 000 kr och 100 000 kr/år.

Femåriga arbetsstipendier ges vanligtvis till litterära upphovsmän och översättare som kommit en liten bit i karriären; ofta har man därför haft både ett– och tvååriga stipendier innan man tilldelas ett femårigt. De femåriga stipendierna är f.n. på 120 000 kr/år. Stipendierna är skattepliktiga och pensionsgrundande; staten betalar pensionsavgiften.

För särskild biblioteksersättning gäller särskilt fastställda krav på den litterära verksamhetens kvalitet och omfattning. Den som tilldelas särskild biblioteksersättning har oftast tidigare haft både kortare och fleråriga stipendier från författarfonden. Här gäller också speciella villkor för bl.a. anställningar och pension.